Demografický vývoj

Demografický vývoj

 

Demografia

 • Počet obyvateľov k 31.12.2012 spolu 994
 • muži 486
  ženy 508
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 181
 • Produktívny vek (15-54) ženy 273
 • Produktívny vek (15-59) muži 321
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 219
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -8
 • muži -7
  ženy -1