Oznámenie o zámere obce Snežnica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa