Povinné zverejňovanie

Transparentná obec: Novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ukladá všetkým povinným subjektom, medzi ktoré patria aj samosprávy, zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle s účinnosťou od 01.01.2011

 

V podseciách nájde všetky potrebne dokumenty, faktúry a zmluvy ..., ktoré sme povinný zverejňovať.

    •  

 

 

odkaz na pôvodnú stranku:

http://doku.sneznica.sk/