Výstavba v obci

zdroj: Dedinka spod Vretňa

1990
• Rekonštrukcia WC a kuchyne kultúrneho
domu
• Dokončenie záchytov Chotáre a vymurovanie
manipulačnej šachty
• Posilnenie vodovodného zdroja Lažištie
• Vybudovanie mosta pri Ďurišovcoch
a Škorvánkovcoch,
• Vymurovanie skladu CO nad dnešnou poštou
v dvoch miestnostiach
• Rozšírenie verejného osvetlenia pomedzi
hory
1991
• Oprava Kúpeľa (retenčnej nádrže) na Horejarčí,
ktorý bol v dezolátnom stave
• Oprava vodovodu od námestia po rodinný
dom pána Moravca,
• Odkanalizovanie časti obce Vráta
• Oprava ubytovne SAD
1992
• Zabudovanie rigolov v časti obce Prúty,
pod Vretňom a na Hôrke
• Zber liečivých rastlín
• Zakúpenie lyžiarskeho vleku
• Vybudovanie holičstva v kultúrnom dom
• Vodovod pre cintorín
• Výmena podlahových krytín v kultúrnom
dome
• Výstavba budovy na ihrisku
• Rekonštrukcia vodovodu
• Vybudovanie betónovej cesty v časti obce
Dúbravka
• Začiatok plynofikácie obce
1993
• Zabudovanie rúr pri dome pána Rýchlika
• Zabudovanie regulačnej stanice plynu
• Pokračovanie vo výmene vodovodu
• Plynofikácia obce
• Náter strechy kultúrneho domu
• Vrt vody na ihrisku
• Dobudovanie šatní pri ihrisku
• Dobudovanie skladov CO
• Spustenie plynu 12. októbra 1993
1994
• Regulácia potoka Vyšný koniec
• Dobudovanie cesty v časti Hôrky, Ihrisko,
Vráta
• Plynofikácia základnej školy
• Výkup pozemkov pod cintorín a jeho následne
rozšírenie
• Začiatok výstavby kostola 4. augusta 1994
• Vybudovanie rezerváru pri ihrisku
• Zakúpenie rodinného domu pána Beňadika
a následná asanácia
• Vybudovanie Čističky odpadových vôd,
• Rozšírenie verejného osvetlenia
• 15. septembra 1994 - vysviacka základného
kameňa kostola
1995
• Pokračovanie vo výstavbe kostola
• Vybudovanie ciest – pod Vretňom, okolo
obchodu a v Ulici
• Vypálenie jabĺčkovice - 200 litrov
• Vysviacka kostola 17. septembra 1995

1996
• Výstavba Domu smútku: máj – september a
jeho vysviacka 15. septembra 1996
• Vybudovanie ciest v časti Dolinky, Ihrisko,
Vyšný koniec
• Vybudovanie kaplnky na Vyšnom konci
• Napojenie na plynofikáciu kultúrneho domu
• Prerobenie knižnice a zasadacej miestnosti
na obecnom úrade
• Zakúpenie nových lavičiek
1997
• Rozšírenie námestia prekrytím potoka
• Povodeň 8. júla 1997 – vzniknutá škoda za
30 miliónov korún
• Odstraňovanie následkov povodní
• Odstrel kameňa v lome
• Vybudovanie oporného múru na cintoríne
• Zakúpenie nového auta
• Uzatvorenie družby s obcou Červený Hrádok
1998
• Odstraňovanie následkov povodní
• Oprava mostov pri rodine Ďurišových
a Škorvánkovcov
• Vybudovanie oporného múru za budovou TJ
• Plynofikácia v časti Hôrky a Horejarčie
• Budovanie kanalizácie Nižný koniec
• Zhotovenie kvetináčov na námestie
1999
• Zabudovanie telefónneho vedenia a vedenia
káblovej televízie
• Zabudovanie spŕch a WC v budove TJ
• Rekonštrukcia garáže v kultúrnom dome za
telefónnou ústredňou
• Regulácia potoka – Vyšný koniec od Moravca
po Dudusa (č. d. 214),
• Náter strechy kultúrneho domu
• Pripojenie kanalizácie v strede dediny
• Nové zábradlie na kultúrnom dome a montáž
mramorovej dlažby
• Rekonštrukcia javiska v kultúrnom dome
2000
• Spustenie káblovej televízie 2. februára 2000
• Zriadenie kancelárie starostu, kancelárie pre
pracovníčky obce a kuchynky na poschodí
obecného úradu
• Oplotenie cintorína
• Pokračovanie regulácie potoka Vyšný koniec,
• Nadstavba regulácie potoka
• Regulácia potoka od Machúta po Vincenta
Labudu. Cesta sa rozšírila o 1,5 -2 m

2001
• Začiatok separovaného zberu odpadov
• Kanalizácia pod Vretňom
• Demontáž starého vedenia telefónnych stĺpov
• Generálna oprava zvonice
• Regulácia potoka popri dome Antona Králika
• Oprava lyžiarskeho vleku
2002
• Snehová kalamita
• Regulácia potoka Dolný koniec po č. d. 190
• Budovanie kanalizácie v časti obce Vráta,
Ulica a Jednota – k Belancovi
• Zabudovanie rúr do Stránskeho jarku
• Regulácia potoka Ďuriš – Ševčík
• Montáž krovu nad telocvičňou
• Kanalizácia v časti Prúty
• Zhotovenie pivných stolov
• Výroba panelov
2003
• Vybudovanie oporného múrika na cintoríne
• Zhotovenie altánku na ihrisku
• Zhotovenie Jaskyne Panny Márie spolu
s osvetlením
• Napojenie vody na Zástranie. Začiatok 22.
septembra a na konci mesiaca už tiekla voda
z Bystríc
• Kanalizácia na Hôrke a Pod ihriskom
• Prerobenie jedálne na materskú školu
2004
• Montáž zábradlia potoka od č. d. 190 ku č.
d. 8
• Prestavba bývalej MŠ na obecnú bytovku
• „Vyšparovanie“ potoka
• Zaasfaltovanie výtlkov po kanalizácii
2005
• Oprava oplotenia areálu TJ
• Kanalizácia základnej školy – Dolný koniec
a časti Hrušková roľa
• Rekonštrukcia budovy základnej školy za
6,8 milióna
• Nadmurovanie potoka okolo obecného úradu
• Spustenie Čističky odpadových vôd
• Výmena okien v kostole a vitráže na chóruse,
vymaľovanie kostola
• Vybudovanie kanalizácie – Beňuch, Kukučík,
Bollo, Ďurec
• Vysadenie stromčekov okolo areálu TJ
2006
• Prerobenie nocľahárne SAD na byt
• Zabudovanie zástaviek SAD
• Napojenie čističky na obecný vodovod, WC,
sprchy, ohrievače vody
• Vymaľovanie priestorov obecného úradu,
zadováženie nábytku do kancelárie
• Rekonštrukcia miestnej komunikácie v časti
Prúty, Horejarčie a k ihrisku za 6,8 milióna
• Výroba regulačných panelov pre Terchovú
• Zakúpenie kosačky pre TJ
• Náter strechy na zvonici
2007
• Nadmurovanie potoka v časti Horejarčie
• Výmena krytiny na dome smútku
• Kanalizácia – zapojenie Hruškovskej role
• Oprava kaplnky na Medzivretení pri 100.
výročí spojená so svätou omšou
• Vybudovanie požiarnej zbrojnice
• Vybudovanie chodníka a odvodnenie od
domu č. 2 ku domu č. 190
• Zakúpenie nového auta
• Obnovenie ťažby v kameňolome
2008
• Vybudovanie prípojky pre internet
• Regulácia potoka od Andreja Jašša – Slávka
Labudu
• Prerobenie technológie čistenia ČOV
• Výmena okien na úrade a na pošte
• Montáž nových schodov v kostole
• Zabudovanie žľabov a šachiet pri Beňuchovi
• Výrub pod napätím 400
• Výroba regulačných panelov pre Radoľu a Lodno
2009
• Oprava kaplnky Vrchný diel
• Napojenie ihriska na kanalizáciu
• Kanalizácia v časti Prúty okolo Boráka
a Javorika
• Regulácia potoka – Vyšný koniec až po
Ukropa
• Oprava komínov na kultúrnom dome
• Vybudovanie parkoviska vedľa kultúrneho domu
• Zabudovanie panelov Hruškovskej role
2010
• Zabetónovanie cesty z Dúbravky
• Kompletná prestavba MŠ za 7 miliónov
• Povodeň 4. Júna - roztrhnutie nádrže nad
obcou, škody za 1,3 milióna
• Odstraňovanie následkov povodní, a to regulácie,
ČOV a mostov
• Vybudovanie cesty pri Antonovi Králikovi,
• Rekonštrukcia knižnice a kancelárií, auto
pre DHZ
2011
• Odstraňovanie následkov po povodni - vybudovanie
novej cesty a kompletná oprava
žľabov
• Výmena okien a kúrenia na telocvični
• Rekonštrukcia WC na obecnom úrade
• Budovanie protipovodňových opatrení,
1. júla - vyhlásenie farnosti
• Zhotovenie bytu pre kňaza
• Regulácia potoka Nedzedza a výroba panelov
a ich zabudovanie našimi pracovníkmi
2012
• Ukončenie komasácie 31. marca
• Začiatok výstavby fary 1. júla
• Náter zvonice a kostola (šindeľ)
• Ošetrenie lipy pri kostole
• Obnova fasády na telocvični
• Oprava povrchu mosta
• Odkúpenie a zbúranie bývalej „mäsiarne“
na námestí
• Náter zábradlia po dedine
2013
• Pokračovanie vo výstavbe fary
• Vyčistenie Lascov
Budovanie komunikácie na Horejarčí
Vrchdiely, Budovanie protipovodňových
hrádzok
Zrekonštruovaná kaplnka na Vrchdieli
z roku 2009
Areál novovybudovanej čističky
odpadových vôd v Snežnici
Zrekonštruované šatne s altánkom
na ihrisku
• Zhotovenie lisu na plasty
• Kanalizácia, vodovod pre faru
• Elektrifikácia Vyšný konice – Hrby
• Ukončenie komasácie
• Vybudovanie viacúčelového ihriska
v areáli ZŠ
2014
• Výmena podlahy v telocvični
• Vybudovania zábradlia okolo potoka od
obecného úradu po Moravcovú
• Pokračovanie vo výstavbe fary - vybudovanie
plynovodu, zbernej kanalizácie
• Rekonštrukcia námestia - čaká sa na spustenie
výstavby