Vodozádržné opatrenie

Vybudovanie vodozádržných opatrení pre obec Snežnica 2011

Program revitalizácie krajiny

a integrovaného manažmentu povodí SR.

 

PDF Dokument o vybudovaní vodzádžných opatreniach v Snežnici 2011 (18MB)

Dokument spracoval Ing. Ladislav Murárik

 

Obec ukončila 1. etapu RP, ktorý prebehol od 1.5.2011- 31.10.2011.

 Bol realizovaný v štyroch lokalitách so šiestimi jarkami, ktoré pokrývajú asi polovicu

katastrálneho územia obce Snežnica.

Lokality sú situované vo veľmi strmých a hlbokých horských jarkoch, čomu boli

prispôsobené i jednotlivé objekty a opatrenia.

Riešilo sa to ako systémové opatrenie, pričom začiatok bol pri zachytení jarku pri studničke,

pokračovalo  sa drevenými prehrádzkami, prahmi, sypanými kamennými hrádzami

a končilo údolnou väčšou zádržou s priepustom ústiacim do hlavného toku.

Na zachytenie väčšieho množstva vody a zabráneniu vytápania poľnými, lesnými cestami

a lúkami boli vybudované viaceré zásakové terasy, jamy a množstvo odrážok na cestách.

Program výrazne zlepšil protipovodňovú ochranu hlavne pred prívalovými dažďami,

prispel k skrášleniu hlavne údolných častí znečistených jarkov, zlepšil kvalitu lesných

a poľných ciest ,a v budúcnosti prispeje k  zachyteniu vody pre obdobie sucha.

Obec realizovala projekt  svojpomocne s využitím dlhodobo nezamestnaných občanov,

ktorí si projekt osvojili, našli v ňom svoje uplatnenie a zároveň si vytvorili kladný vzťah

k budovaným opatreniam.

Treba spomenúť, že budovanie takýchto  objektov je stará,v našich krajoch dlhodobými skúsenosťami osvedčená  technológia, na ktorú treba nadviazať  a pokračovať v nej.


Snežnica získala ocenenie za najlepší protipovodňový projekt

 


Ako sa chrániť pred lokálnou povodňou:príklad Snežnica na Kysuciach

blog Michal Kravčík